Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • GPKIPCP
 • Dobry Start
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo zaprasza organizacje pozarządowe ...

Projekt Grantowy - Kurpiowskie kulinaria

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieraniem twórczości ludowej i wzmocnieniem potencjału turystycznego regionu objętego LSR - projekt grantowy dotyczący organizacji kurpiowskich warsztatów kulinarnych i wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych.

Konkurs - Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi..."

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Rekrutacja na szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantu

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na szkolenia w zakresie pisania wniosków organizacje pozarządowe oraz mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację działań w zakresie organizacji warsztatów kulinarnych oraz podjęcia działalności gospodarczej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin naszej Mieszkanki

W dniu 13 października 2021 r. po raz kolejny odbyła się w naszej gminie uroczystość 100 lecia urodzin. Jubilatką była Pani Władysława Kacprzyk urodzona 13 października 1921 r. zamieszkująca w miejscowości Czarnotrzew w gminie Baranowo.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

 • Plakat - Szlachetna paczka

Bez Ciebie im nie pomożemy. Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy! Brakuje 8 tys. osób

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

Spotkania szkoleniowo-informacyjne - październik 2021 r.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na spotkania szkoleniowo-informacyjne mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat - mobilne punkty szczepień

Wójt Gminy w Baranowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Baranowo na szczepienie przeciw COVID-19 w mobilnych punktach zorganizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce.

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień  22  września  2021 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Jak założyć żłobek?

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Konsultacje społeczne - Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt aktualizacji "Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przekazaniem do konsultacji społecznych.

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem kampanii społecznej jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniem, pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.
 • Dozynki 2021

"Święto Plonów" w Baranowie

Starosta Ostrołęcki, Wójt Gminy Baranowo, Proboszcz Parafii Baranowo, GOKSiR w Baranowie, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych w Baranowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, zapraszają na "ŚWIĘTO PLONÓW" pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, które odbędzie się dnia 12 września 2021 r. Amfiteatr GOKSiR w Baranowie.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt 5. w związku z art. 9s ust. 1 utk) wskazanych poniżej (w nawiasach podano numery nowych działek ewidencyjnych powstałych w wyniku podziałów wskazanych nieruchomości, pogrubionym drukiem wskazano numer działki przeznaczonej do przejęcia pod inwestycję):

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 siernia 2021 r.

 • autor: Justyna Tabaka
 • Plakat Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Baranowo w roku szk.2021/2022

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2021r. do 15 września 2021r. można składać w Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 8:30  - 15:00 (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022. Wyjątkiem są słuchacze  kolegiów pracowników służb  społecznych, którzy mogą składać wnioski do 15 października 2021r.

Spotkanie Wójta Gminy z rodzicami nowo narodzonych dzieci.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Henryka Toryfter z rodzicami dzieci - nowo narodzonych mieszkańców naszej gminy.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Gminy Baranowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2021

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2021 będzie można składać:

- od 1 lipca 2021 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Emp@tia empatia.mpips.gov.pl (osoby które posiadają profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). 

- od 1 sierpnia 2021 r. osobiście z wypełnionym wnioskiem w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baranowie ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo w pokoju nr 2. 

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Urząd Gminy w Baranowie uprzejmie informuje, że w związku z obchodami 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  w dniu 1 sierpnia 2021r. o godz. 17.00 włączone zostaną na 1 minutę syreny alarmowe, które sygnałem dźwiękowym ciągłym oddadzą część bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległości państwa polskiego.

 • autor: Agata Malon

Mieszkańcy gminy Baranowo

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: 02- 31 sierpnia  2021 roku w celu  złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła na rok 2021.
 • Święto Folkloru Kurpiowskiego - Jubileusz 90 lecia Zespołu...

W dniu 11 lipca 2021 r odbyło się Święto Folkloru Kurpiowskiego

W dniu 11 lipca 2021 r odbyło się Święto Folkloru Kurpiowskiego, które w tym roku zostało połączone z obchodami jubileuszu 90-lecia Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad. Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w intencji zespołu „Pod Borem”, która była odprawiona w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Brodowych Łąkach. Piękne słowo do zgromadzonych wygłosił Proboszcz Parafii Brodowe Łąki Jerzy Ciak. Oprawa Mszy Świętej była również wyjątkowa, ponieważ przygotowali ją członkowie zaproszonych Zespołów.
 • Zawady_2021

Święto Folkloru Kurpiowskiego - Jubileusz 90 lecia Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze Święta Folkloru Kurpiowskiego - Jubileusz 90 lecia Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad, które miało miejsce w dniach 10- 11 lipca 2021 r. w Zawadach.

Ogłoszenie - przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie Gminy Baranowo za 2020 r.

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie Gminy Baranowo za 2020 r. przedstawionym Radzie Gminy przez Wójta Gminy Baranowo. 
 • GrupaWsparcia_mazowieckie

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną.
 • plakat m

XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Informacja Wójta Gminy Baranowo

Wójt Gminy  Baranowo informuje, że w celu promocji szczepień przeciwko COVID-19 wśród mieszkańców gminy Baranowo, w trakcie trwania festynu święta folkloru kurpiowskiego w Zawadach, w dniu 11 lipca 2021 r. od godziny 13.00 do godziny 16.00 odbędzie się konkurs dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Baranowo, zaszczepionych przeciwko COVID-19 przynajmniej jedną dawką.
 • Dobry Start

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na naszej stronie internetowej www.zus.pl pod adresem:  Program Dobry Start - ZUS

Informujemy dodatkowo, że w każdej jednostce ZUS wyodrębnione jest stanowisko do zakładania PUE ZUS, gdzie pracownicy pomogą także złożyć wniosek 300+. Ponadto w Urzędzie Gminy w Baranowie zorganizowany będzie w dniu 20 lipca 2021 r. mobilny punkt wsparcia, w ramach którego w godzinach 900 – 1200 pracownicy ZUS będą zakładać klientom profil PUE oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku 300+.

Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranowo na lata 2021 – 2030.

Wójt Gminy Baranowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranowo na lata 2021-2030.
 • Konkurs_MBS

XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.`

Ogłoszenie

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowości Brodowe Łąki. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję!

Utylizacja folii rolniczej

Wójt Gminy Baranowo informuje, że Gmina Baranowo kolejny raz ma możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m.in. o siatki i sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big-Bag. Informacja o programie priorytetowym pojawiła się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dnia 8 czerwca 2021 r. 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Wójt Gminy Baranowo informuje o prowadzonych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działka nr 767/2 Targowisko gminne w Baranowie

 • autor: Stanisław Szutkowski

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Można wnioskować o pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej

Od wtorku przedsiębiorcy z ponad 60 branż mogą starać się o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku i kolejne świadczenie postojowe. Wnioski należy składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Spotkanie Wójta Gminy z rodzicami noworodków - maj 2021 r.

W dniu 05 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie  odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Henryka Toryfter  z  rodzicami dzieci - nowo narodzonych mieszkańców naszej gminy.

„Stypendia Pomostowe” na I rok studiów – nowa edycja

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) informuję o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

PGWWP Decyzja BI.RZT.70.24.2021 z dnia 15 marca 2021

PGWWP Decyzja BI.RZT.70.24.2021 z dnia 15 marca 2021 dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Baranowo.

Uwaga, kończysz lub ukończyłeś szkołę średnią? – zostań oficerem lub podoficerem Wojska Polskiego!

Informujemy, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą proces rekrutacji dla kandydatów na OFICERÓW - w ramach uczelni wojskowych i PODOFICERÓW - w ramach szkół podoficerskich.

Wyjaśnienie dot. zagospodarowania targowicy przy ewentualnej budowie sklepu wielkopowierzchniowego.

W związku z licznymi pytaniami  i wątpliwościami dotyczącymi sprzedaży gruntu pod sklep wielkopowierzchniowy na terenie targowicy,  Wójt Gminy wyjaśnia , że przedmiotem ewentualnej sprzedaży będzie pierwsza działka o powierzchni  50 arów umiejscowiona  od strony myjni samochodowej. Działka ta nie była wcześniej wykorzystywana  do celów targowych, składowano na niej  hałdy ziemi  i gruz. Pozostałe 2,70 ha, gdzie odbywają się jarmarki będą użytkowane jak dotychczas z możliwością  wprowadzenia ulepszeń dla mieszkańców. 

Czy powstanie w Baranowie sklep wielkopowierzchniowy typu Biedronka

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w miesiącu styczniu b.r. do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęły dwie oferty dotyczące zamiaru budowy w miejscowości Baranowo sklepu wielkopowierzchniowego pod znaną marką o zasięgu ogólnopolskim taką jak Biedronka, Lidl czy Stokrotka.
 • Kazimierz_Orzol

Odszedł do wieczności Kazimierz Orzoł były Wójt Gminy Baranowo

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że wczoraj, 1 kwietnia 2021r., odszedł do Domu Ojca Kazimierz Orzoł, były Wójt Gminy Baranowo, który administrował Gminą w latach 1990 – 1998. Zmarł w wieku 85 lat.

Informacja dotycząca realizacji programu ochrony powietrza

W związku z koniecznością realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, prosimy wszystkie osoby które wymienią źródło ciepła (piec) lub/i dokonają termomodernizację budynku o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy w Baranowie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Nieruchomość położona w Baranowie, zabudowana budynkiem Lecznicy dla zwierząt, przeznaczona w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w mieszkanie lub w obiektach wolnostojących.

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Informacja dla mieszkańców Gminy Baranowo

Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w zakresie wybranych badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Baranowo (zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Baranowo); (kobiety urodzone w latach 1960 – 1980; mężczyźni urodzeni w latach 1955 - 1980), który wygrała firma „Diagnostyka” ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Ogłoszenie o realizacji projektu RPO WM 2021-2022

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)"

Zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Baranowo

Informacja dla mieszkańców Gminy Baranowo (zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Baranowo), urodzonych przed 1976 rokiem (ukończone w 2020 r. 45 lat) lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, chcących skorzystać z dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych.

Zawiadomienie - program usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w 2021 r. Gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie