Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • GPKIPCP
  • Dobry Start
  • Gminny Portal Mapowy
  • WG_kwartalnik
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
  • Rachmistrzowie ruszają w teren

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Gminy Baranowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Rady Gminy Baranowo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach od 11.08.2021.r. do 03.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1500 w pok. nr 30. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo https://www.bip.baranowo.pl.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo odbędzie się w dniu 02.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo (sala konferencyjna) Rynek 7, 06-320 Baranowo, o godz.1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2021 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: ug@baranowo.pl, bądź też opatrzonym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 54 ust 2 ww. Ustawy Wójt Gminy Baranowo zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie: pisemnej do Wójta Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy ug@baranowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2021 r

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter   

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie