Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • GPKIPCP
 • Dobry Start
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 • Rachmistrzowie ruszają w teren

Ogłoszenia

Informacja - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2021

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2021 będzie można składać:

 • od 1 lipca 2021 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Emp@tia empatia.mpips.gov.pl (osoby które posiadają profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). 
 • od 1 sierpnia 2021 r. osobiście z wypełnionym wnioskiem w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
  w Baranowie ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo w pokoju nr 2. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674,00 zł lub 
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764,00 zł

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Prawo do świadczeń rodzinnych na okres od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. ustalony jest na podstawie dochodu za rok 2020 z uwzględnieniem uzyskania bądź utraty dochodu.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami następują odpowiednio na wniosek rodziców lub jedno z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka lub opiekuna prawnego dziecka, osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.  

Jeżeli wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w terminie:

 • od 1 lipca formie elektronicznej lub od 1 sierpnia w wersji papierowej - ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 30 listopada.
 • od dnia 1 września do 31 października - ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia
 • od dnia 1 listopada do 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata następuje 
  do ostatniego dnia lutego następnego roku.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO 
NA ROK ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

 1. Rolnicy – nakaz płatniczy za rok 2020 lub zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych
 2. Numer PESEL wnioskodawcy oraz wszystkich członków rodziny
 3. Dane adresowe szkoły do której będzie uczęszczało dziecko
 4. Dane adresowe internatu lub bursy w której będzie zamieszkiwało dziecko 
 5. Numer rachunku bankowego
 6. W przypadku pracy za granicą któregoś z członków rodziny: miejsce pobytu, adres zakładu pracy oraz kserokopia zawartej umowy
 7. W przypadku utraty pracy: świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający wartość utraconego dochodu (np. PIT-11 za rok 2020)
 8. W przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę i zaświadczenie określające wysokość dochodu za drugi przepracowany miesiąc ( druk zaświadczenia do pobrania w GOPS pok. nr 2.) 
 9. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka
 10. W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – wyrok sądowy zasądzający alimenty
 11. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub potwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

UWAGA!
Prosimy mieć na względzie, że w niektórych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.
Szczegółowych informacji odnośnie wymaganych dokumentów możecie Państwo uzyskać również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, lub pod numerem telefonu (29) 7613677 

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie