Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 roku poz.1146), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 27-10-2016 r. na stronie internetowej Gminy Baranowo (www.baranowo.pl.)  o otwartym naborze na Partnera projektu

do realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16,  który został ogłoszony w w dniu 11.10.2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,  podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Wybrano ofertę PROJEKT HUB SP. Z O. O.

Ul. Trzcianecka 3

60-587 Poznań

do wspólnej realizacji ww. projektu.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje  ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:

  1. PROJEKT HUB SP. Z O. O.

        Ul. Trzcianecka 3

       60-587 Poznań

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez  PROJEKT HUB SP. Z O. O.  Ul. Trzcianecka 3  60-587 Poznań  spełniła oczekiwania  Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie.

Kazimierz Rzewnicki         
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Baranowie