Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że  rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach  działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektodawcą jest Gmina Baranowo, Realizatorem – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie. Projekt jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zespole Szkół  w Zawadach.  

Ogólny Koszt projektu to kwota 314. 593 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 275.443 zł. Pozostała kwota, tj. 39.150 zł – to wkład własny (niepieniężny)  Gminy Baranowo.

                                   Kierownik  
             Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie
                             Kazimierz Rzewnicki