Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję IV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 28 grudnia 2018 r. tj. piątek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce.
4.Interpelacje radnych.
5.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
7.Uchwalenie budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
8.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
9.Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski