Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 22 lutego 2018 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym.
7. Uchwalenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminów wnoszenia opłat za ww.
8. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski