Wójt Gminy Baranowo zawiadamia o ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nowym naborze wniosków do nowego „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji jeszcze w bieżącym roku a nie zgłosili jego odbioru, powinni złożyć wniosek w terminie do 12 lipca 2019 r. który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój nr 17 oraz na stronie internetowej gminy (www.baranowo.pl) w zakładce jako informacja o wyrobach zawierających azbest. Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w m2. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione. Decyduje kolejność składania wniosków.