Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę na stanowisku konserwator Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej.
Wymagania podstawowe: wykształcenie co najmniej zawodowe, prawo jazdy kategorii B oraz znajomość zagadnień z zakresu hydrauliki.
Wymagania dodatkowe : mile widziane uprawnienia elektryczne SEP oraz znajomość technologii oczyszczania wody.
Proponuje się zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (np.odpis dyplomu zaświadczenie odbytych kursach itp.)
Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku konserwatora”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie pok. Nr 21 w terminie do dnia 9 lipca 2019 r. do godz.15:30.Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.29 761-37-76.

Wójt        
Henryk Toryfter