Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję X zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. piątek o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Baranowo za 2018 rok:
- omówienie raportu przez Wójta,
-debata nad raportem o stanie Gminy,
- podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta :
- omówienie sprawozdania przez Wójta,
- opinia Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
8.Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
9.Podjęcie uchwały w sprawie partnerstwa z Gminą Lipnica Wielka.
10.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Skarbnika Gminy oraz w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy.
11.Sprawy różne.
12.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski