Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 31 maja 2019 r. tj. piątek o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Ostrołęckiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Baranowo działek stanowiących własność Powiatu Ostrołęckiego.
9.Uchwalenie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
w Gminie Baranowo.
10.Sprawy różne.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski