Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę na stanowisku: konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Wymagania podstawowe: wykształcenie co najmniej zawodowe, prawo jazdy kategorii B, T oraz znajomość zagadnień z zakresu hydrauliki.
Proponuje się zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (np. odpis dyplomu, zaświadczenie odbytych kursach itp.)
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku konserwatora”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie pok. Nr 21 w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.
do godz.15:30 lub przesyłać listownie na adres Urzędu Gminy. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.29 761-37-76.

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter