Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XIV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 21 października 2019 r. tj. poniedziałek o godz.1000 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Baranowo.
7. Informacja o realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce i do Sądu Okręgowego
w Ostrołęce.
9. Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski