Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 26 sierpnia 2019 r. tj. poniedziałek o godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały uchylającej Statuty Sołectw oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji w sprawie projektu nowych Statutów Sołectw.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo.
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski