Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję XLIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 maja 2018 r. tj. środa o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków.
7. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu,
b) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu sprzedaży alkoholu w miejscach publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości komunalnej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Baranowo za rok 2017.
12. Informacja dotycząca sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2017 roku.
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy     
Janusz Obrębski