Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 29 listopada 2019 r. tj. piątek o godz.9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w budżecie Gminy na 2019 rok.
6.Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej dopłaty do ceny m3 odprowadzanych ścieków.
8.Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
9.Uchwalenie Statutów Sołectw.
10.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
12.Informacja Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018r
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski