WFOSiGWNa terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych 494 454,00 m2 płyt azbestowych co stanowi 6 427,9 ton. Całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji płyt azbestowych zinwentaryzowanych na terenie gminy wynosi 14 833 620 złotych.

Wiosną 2019 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w ilości 97,5 ton.
Na taką ilość mieszkańcy gminy złożyli wnioski do Urzędu Gminy na odbiór płyt azbestowych.
W ramach zapytania o cenę wyłoniono firmę CENTROBUD CENTRALA Sp. z o.o. , S-ka Komandytowa z siedzibą w Makowie Mazowieckim do odbioru transportu i utylizacji azbestu.
Ostatecznie od mieszkańców gminy odebrano 83,71 ton azbestu. Ogólny koszt utylizacji 83,71 ton płyt azbestowych wyniósł 25 029,12 złotych.
Na ww. zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 17 520,38 zł natomiast z budżetu Gminy zostało wyasygnowane 7 508,74 zł.
W terminie do 15 października 2019 r. w/w firma odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy i zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dzięki aktywności gminy mieszkańcy mogą nie tylko pozbyć się eternitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale także otrzymać potwierdzenie jego przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez mieszkańców którzy posiadają zdjęty eternit lub dokonają wymiany dachu do końca 30 września 2020 r. zostaną przesłane sołtysom wsi oraz zamieszczone na stronie internetowej w miesiącu styczeń 2020 r.