W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych. W październiku Rada Gminy dokona wyboru nowych ławników. Kandydatów na ławników zgłaszają: stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje pracodawców i związki zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli.
Kolegium Sądu ustaliło dla Gminy Baranowo następującą liczbę ławników:
1) Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział Cywilny – 1 osoba
2) Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział Pracy – 1 osoby,
Wydział Rodzinny i Nieletnich – 1 osoba.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) ukończył 30 lat a nie przekroczył 70 lat,
3) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce w terminie do 30 czerwca 2019 r.
Druki zgłoszeń znajdują się w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój Nr 18.

Wójt        
Henryk Toryfter