Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 25 września 2020 r. tj. piątek o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2020 rok.
6.Informacja z realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.
7.Sprawy różne.
8.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski